ติดต่อเรา

ฟิลเลอร์

สารตัวเติม (Filler) สารตัวเติม หรือ ฟิลเลอร์ คือสารที่เติมลงไปในปุ๋ยผสม เพื่อทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักให้ได้สูตรหรือเกรดที่ ต้องการ และช่วยป้องกันมิให้ปุ๋ยจับตัวเป็นก้อน

ฟิลเลอร์มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า เพื่อให้มีปริมาณธาตุอาหารรับรองตรงตามสูตรและไม่แยกตัว ภายหลังการผสม มีข้อสำคัญดังนี

1) มีขนาดเม็ดใกล้เคียงกันกับแม่ปุ๋ย มีปริมาณธาตุตรงกับปริมาณ ธาตุอาหารรับรอง และสามารถเข้ากันได้ทางเคมี
2) เม็ดมีความแกร่ง ความชื้นต่ำ ไม่แตกง่าย
3) เม็ดมีลักษณะกลมสวย ละลายน้ำไว
4) ใช้เทคโนโลยีการผสมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับกำลังการผลิต
5) ควบคุมคุณภาพหลังการผสมไม่ให้เกิดการจับตัวเป็นก้อน แตกเป็นฝุ่นผง และป้องกันการแยกตัว