ติดต่อเรา

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี จากจุดเริ่มต้น ในปี 2524 โดย คุณสุขเกษม จึงทองดี ผู้เริ่มก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ได้เริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่าย ปูนมาร์ล มีเหมืองประทานบัตรปูนมาร์ล และมีใบอนุญาตแต่งแร่ ด้วยปณิธานและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทในการพัฒนา คิดค้น และวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

บริษัทเป็นผู้ผลิตวัสดุสารปรับปรุงดินและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั่วประเทศ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุปรับปรุงดิน ตลอดจนพัฒนาเติบโต มีบริษัทในเครือ คือ

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

 • บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด

 • บริษัท ซิตี้พลานท์ จำกัด

 • บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด

วิสัยทัศน์(VISION)

มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชากาเกษตร คุณภาพ และคุณธรรม

พันธกิจองค์กร(MISSION)

จะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ที่สามารถใช้อย่างเจาะจงในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

เป้าหมาย(GOAL)

มีเป้าหมาย คือ “การเป็นผู้นำทางการตลาดในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์และยั่งยืน

วัตถุประสงค์(OBJECTIVES)

มีจุดมุ่งสู่หมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นผู้นำและสนับสนุนคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ต้องการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามรถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ในประเทศ และต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

กลยุทธ์(STRATEGIES)

สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพได้เนื่องจาก หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว และบริษัทในเครือ kasemgroup มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต คือ

 1. มีเหมืองประทานบัตร ปูนมาร์ล
 2. มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์
 3. มีโรงงานผลิตปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร
 4. มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
 5. มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป
 6. มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

บริษัทในเครือฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการผลิตแร่

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว มาสู่ บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยมาตรฐานครบวงจร บนพื้นที่กว่า 200 ไร่

บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด

โรงงานผลิตปุ๋ยมาตรฐานครบวงจร บนพื้นที่กว่า 200 ไร่

เราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ มีเครื่องจักรการผลิตที่ออกแบบ โดยทีมวิศวกรเพื่อผลิตปุ๋ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามีจานปั้นเม็ดที่มากที่สุดในประเทศไทย รองรับการขยายตัว สามารถผลิตปุ๋ยได้กว่า 1,000 ตัน ต่อวัน

ด้วยประสบการณ์ทำธุรกิจปุ๋ยมากว่า 40 ปี ภายใต้แนวคิด AgroGeo-Engineering คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางธรณีเกษตร ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

เรามีศักยภาพและความพร้อมอย่างมาก ในการรับผลิตปุ๋ย ตามความต้องการของลูกค้า

 • ODM : Original Design Manufacturer เป็นการผลิตตามรูปแบบสินค้าที่คิดขึ้น นำเสนอภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด
 • OEM : Original Equipment Manufacturer เป็นการผลิตตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด

รับ จำหน่าย ผลิต และสร้างแบรนด์ ครบวงจรแบบ one-stop service วัตถุดิบเพื่อการเกษตร เช่น แร่มาร์ล ปูนมาร์ล ปูนขาว เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยมยิปซั่ม ฟอสเฟตซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี

 

บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ซิตี้พลานท์ จำกัด

บีบี. อพาร์ทเม้นท์