ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี จากจุดเริ่มต้น ในปี 2524 โดย คุณสุขเกษม จึงทองดี ผู้เริ่มก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ได้เริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่าย ปูนมาร์ล มีเหมืองประทานบัตรปูนมาร์ล และมีใบอนุญาตแต่งแร่ ด้วยปณิธานและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทในการพัฒนา คิดค้น และวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

บริษัทเป็นผู้ผลิตวัสดุสารปรับปรุงดินและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั่วประเทศ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุปรับปรุงดิน ตลอดจนพัฒนาเติบโต มีบริษัทในเครือ คือ

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

  • บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด

  • บริษัท ซิตี้พลานท์ จำกัด

  • บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด

วิสัยทัศน์(VISION)

มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชากาเกษตร คุณภาพ และคุณธรรม

พันธกิจองค์กร(MISSION)

จะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ที่สามารถใช้อย่างเจาะจงในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

เป้าหมาย(GOAL)

มีเป้าหมาย คือ “การเป็นผู้นำทางการตลาดในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์และยั่งยืน

วัตถุประสงค์(OBJECTIVES)

มีจุดมุ่งสู่หมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นผู้นำและสนับสนุนคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ต้องการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามรถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ในประเทศ และต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

กลยุทธ์(STRATEGIES)

สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพได้เนื่องจาก หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว และบริษัทในเครือ kasemgroup มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต คือ

  1. มีเหมืองประทานบัตร ปูนมาร์ล
  2. มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์
  3. มีโรงงานผลิตปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร
  4. มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
  5. มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป
  6. มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร