ติดต่อเรา

ตรวจค่าวิเคราะห์ 

บริการตรวจค่าวิเคราะห์ 

ห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของกระบวนการวิจัยเพื่อค้นคว้าและพัฒนาสูตร การทดสอบปัญหาแบบการทดลอง (experimental studies) เพื่อวิจัย และนำผลมาเปรียบเทียบกัน ให้ความแม่นยำ (precision) และความถูกต้อง (accuracy) และยังมีความสำคัญมากกับรักษามาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ (quality control)

ทางบริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะทางประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบชีวมวลประเภทต่าง ๆ